3.Hľadáte pomocnú ruku

Náš tím tvoria:

Mgr. Erika Podhorcová

logopedička, špeciálna pedagogička-surdopedička, riaditeľka CVI Lučenec

Erika vyštudovala logopédiu na Univerzite Palackého v Olomouci a špeciálnu pedagogiku- surdopédiu  na  Univerzite Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pracovala v školstve (SŠI v Lučenci), kde ako logopedička a surdopedička rozvíjala komunikačné schopnosti u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, s poruchou sluchu a s autizmom. V rámci národného projektu VÚDPaP  bola členkou expertného tímu špeciálnych pedagógov a spoluautorkou met. príručky  k voľbe povolania pre žiakov s NKS.  Neskôr sa v praxi venovala najmä deťom predškolského a raného veku. Svoju kvalifikáciu si priebežne dopĺňala o rôzne vzdelávania a kurzy zamerané na diagnostiku a terapiu narušenej komunikačnej schopnosti (Orofaciálna a bazálna stimulácia, Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, Praktické využitie Laheyovej modelu vývinu reči, Intervencia pri zajakavosti, Heidelbergský test rečového vývinu, Aplikovaná behaviorálna analýza,   Diagnostika detí s poruchou autistického spektra, Raná intervencia,…), zúčastňovala sa  konferencií, seminárov a workshopov v rámci uvedených tém. Absolvovala dvojročný výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapii a vzdelávanie vo využití metódy nenásilnej komunikácie v poradenskej praxi. Je zakladateľkou OZ Slovníček v Lučenci, v rámci ktorého poskytuje poradenstvo v oblasti rozvíjania komunikácie u detí. Skúsenosti s prácou v prirodzenom prostredí rodiny získala ako mobilná pedagogička Nadácie Pontis, kde pracovala v rovnomennom projekte s deťmi s poruchou sluchu. Je členkou Slovenskej asociácie logopédov a Komory školských logopédov. Láska k svojej práci, túžba zmysluplne podporovať vývin komunikácie u detí v bežných denných činnostiach- efektívne a včas, viedla Eriku k rozhodnutiu podieľať sa na založení CVI v Lučenci.  Vo včasnej intervencii chce rodiny sprevádzať, informovať a spoločne s nimi hľadať odpovede na otázky, ktoré život s neobyčajným dieťatkom prináša.

Mgr. Michala Šuranová

klinická psychologička, psychoterapeutka

Miška vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa zameriavala na oblasť klinickej a vývinovej psychológie, najmä na význam vzťahovej väzby a jej vplyvu na život človeka. Po vysokej škole nastúpila pracovať ako psychológ na psychiatrické oddelenie vo Všeobecnej nemocnici v Rimavskej Sobote. Absolvovala viacero krátkodobých kurzov zameraných na psychodiagnostiku osobnosti. V roku 2014 atestovala v špecializačnom študijnom odbore klinická psychológia. V roku 2016 ukončila certifikačné štúdium v odbore dopravná psychológia a v roku 2020 získala certifikát v odbore psychoterapia ako koncentratívne pohybová terapeutka. Počas materskej dovolenky sa venovala matkám a rozvoju rodičovských kompetencií v rámci prednášok o vzťahovej väzbe, kontaktnom rodičovstve, psychologickom význame nosenia detí a emocionálnom vývine detí. Napísala dve knižky pre deti so zameraním na rozvoj emocionálnej inteligencie a vytvorila Hravého sprievodcu zložitým svetom detských emócií. V rámci včasnej intervencie sa venuje najmä  poradenskej práci a podpore rodinám a deťom v zvládaní náročného životného obdobia.

Mgr. Stanislava Kollárová

sociálna pracovníčka

Stanka vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas materskej dovolenky absolvovala kurz poradkyne v dojčení v občianskom združení Mamila. Ako laktačná poradkyňa aktívne pôsobí od roku 2011. Organizovala podporné skupiny dojčenia. Naďalej sa venuje príprave pre tehotné a noseniu bábätiek. Pracovala ako terénna sociálna pracovníčka na
Úrade práce sociálnych vecí a rodiny na oddelení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kuratele. V rámci národného projektu IA MPSVR SR pracovala ako garant komunitného centra v meste Fiľakovo. Poskytovala komplexné sociálne služby krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Počas svojej praxe si priebežne prehlbovala kvalifikáciu prostredníctvom vzdelávania a účasti na odborných seminároch. Verí, že spolupráca viacerých odborníkov pomáha zvyšovať kvalitu života ľudí so sociálnym a zdravotným znevýhodnením.

Mgr. Jana Balážová

fyzioterapeutka

Janka absolvovala  štúdium Fyzioterapie na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Banskej Bystrici. Počas celého štúdia sa zameriavala na detskú fyzioterapiu, po absolvovaní sa preto rozhodla zamestnať v Špecializovanom liečebnom ústave Marína, kde niekoľko rokov pôsobila ako detský fyzioterapeut. Po návrate do svojho rodného mesta pôsobila ako detský fyzioterapeut vo VšNsP a poskytovala ambulantné služby, ale aj služby v rámci Detskej Kliniky patriacej pod SZU.Janka sa každoročne zúčastňuje konferencie Rehabilitácia v pediatrii a už niekoľko rokov pôsobí na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Banskej Bystrici ako externý zamestnanec. Prednáša tu študentom o Vojtovej terapii a psychomotorickom vývine dieťaťa.Janka si počas praxe dopĺňala svoju kvalifikáciu o rôzne kurzy a workshopy (certifikovaný kurz Vojtovej terapie, séria kurzov organizovaných Slovenskou komorou Bobath terapeutov,kurz loptičkovania, Inovačný kurz využitia aktívnej segmentálnej centrácie u posttraumatickýchj a pooperačných stavov končatín , workshop Asperger a problémové správanie,…) Včasná intervencia pre Janku znamená možnosť podporovať prostredníctvom rodiny (nielen) motorický vývin dieťaťa včas, krátko po narodení.

Mgr.Miroslava Macková

logopedička

Mirka vyštudovala logopédiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas vysokoškolského štúdia si vyskúšala prácu opatrovateľky detí, čo jej umožnilo lepšie získavanie a nadväzovanie kontaktu s nimi. Pracovala ako vychovávateľka v Základnej škole Internátnej vo Veľkej Čalomiji, kde sa venovala deťom v špeciálnych triedach. Mirka absolvovala kurz Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina. V rámci vysokoškolského  štúdia absolvovala niekoľko praxí v špecifických zariadeniach a inštitúciách pre konkrétne druhy narušenej komunikačnej schopnosti u detí aj dospelých. Už počas vysokoškolského štúdia inklinovala skôr k práci s deťmi a preto sa vybrala touto cestou. Mirka vníma dôležitosť včasnej logopedickej starostlivosti ako dom, pri ktorom je veľmi dôležité mať pevné základy. Pri včasnom nastavení správnej intervencie vybudujeme pevné základy, na ktorých môžeme do budúcna stavať. Vo voľnom čase sa rada venuje folklóru a športu.

Mgr. Ján Jánošík

odborný poradca, sociálny pracovník

Ján vyštudoval sociálnu prácu – sociálnu pedagogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pod skončení štúdia začal pracovať v CESPOM (Centrum sociálnej pomoci mladým) ako soc. pracovník a garant na výkon sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie. V súčasnej dobe pôsobí ako odborný poradca na Referáte poradensko – psychologických služieb ÚPSVaR v Lučenci, kde poskytuje psycho – sociálne poradenstvo pre jednotlivca, pár a rodinu. V priebehu svojej praxe absolvoval vzdelávania, kurzy potrebné pre prehlbovanie svojej kvalifikácie (Poradenská propedeutika, Mediácia, Poradenské zručnosti, Práca s rizikovým klientom, Lektorské zručnosti a iné).

Pri práci v CVI ako poradca včasnej intervencie – sociálny pracovník  chce byť rodinám nápomocný pri zvládaní ťažkých životných situácií.

Centrum včasnej intervencie Lučenec vzniklo ako nová sociálna služba v rámci neziskovej organizácie Alternatíva- Centrum nezávislého života n.o., ktorá vytvára priestor pre to, aby ľudia so zdravotným postihnutím našli potrebnú podporu a mohli dôstojne žiť v komunite.

Naša správna rada

ALTERNATÍVA vznikla ako súčasť napĺňania vízie o komunitných službách. Službách,
ktoré v prvom rade vidia potreby jednotlivca a jeho blízkych, a skúšať sa tomu prispôsobiť.
Službách, ktoré poskytnú potrebnú podporu, aby ľudia so zdravotným postihnutím mohli žiť
normálne počas celého ich života, tak, aby nemuseli mať perspektívu inštitučných služieb.
V Centre včasnej intervencie ideme teda od začiatku. Podpora a sprevádzanie rodiny
a dieťatka s rizikovým vývinom je v tomto smere kľúčová. Veríme, že skúsenosti zo služby
včasnej intervencie nám pomôžu aj pri formovaní iných programov organizácie (napr.
Tranzitný program – Zo školy do života), aby sme sa zase o niečo priblížili našej vízii
o komunitných službách.

Mgr. Mária Machajdíková

predsedníčka správnej rady

MUDr. Marta Hricová

členka správnej rady

Ako detská lekárka si plne uvedomujem benefit pre rodiny s „rôzne inak obdarenými detičkam“ keď sa po zistení problému včas a profesionálne podchytí celá rodina a preto si myslím, že môžem vyjadriť za všetkých nás, pediatrov, že vítame a veľmi si ceníme vznik
CVI aj v našom regióne a tešíme sa na spoluprácu.

Včasná intervencia je efektívna vtedy ak je čo najbližšie k ľuďom, ktorí ju potrebujú. Preto vítam skutočnosť, že aj v Lučenci a okolí bude subjekt, ktorý má odborné skúsenosti v tejto téme a bude môcť kvalitne pomáhať tam, kde to bude potrebné.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD

členka správnej rady

Roman Vrábel

člen správnej rady

Je veľmi dôležité,aby rodina, do ktorej sa narodí dieťa so zdravotným postihnutím, našla podporu a sociálne zázemie priamo v meste, v ktorom sa narodí a žije. Pre takéto dieťa je najlepšie byť v rodinnom prostredí a následne začleňovanie sa do spoločenského
života v prostredí, ktoré dôverne pozná. Preto si myslím, že je veľmi dobré, že CVI Lučenec v rámci Alternatívy vzniklo.

Dokumenty na stiahnutie

EON

EON-za-r_-2021_docx.pdf application/pdf

EON za rok 2021

Open Download Copy Link 43.27 KB 3. mája 2022
EON-za-r_2020.pdf application/pdf

EON za rok 2020

Open Download Copy Link 44.97 KB 3. mája 2022

2

Výročné správy nájdete na stránke Alternatíva n.o.